Nuttige info

Aangifte personenbelasting

Checklist aan te leveren documenten voor het
opstellen van de Personenbelasting aangifte
➢ Aanslagbiljet in de personenbelasting vorig jaar
➢ Aanslagbiljet in de onroerende voorheffing (grondlasten) met bijlage
➢ Onroerende goederen(huizen) in het buitenland, land, adres en huurwaarde
➢ Namen van kinderen / personen ten laste welke bij u inwonen met geboortedatum
➢ Loonfiches
➢ Fiche vakantiegeld vakantiekas
➢ Attest pensioensparen
➢ Attest levensverzekering
➢ Attest kinderopvang
➢ Attest giften
➢ Attest abonnement openbaar vervoer
➢ Attest betaalde sociale bijdragen , VAPZ en SVAPZ
➢ Attest hypothecaire lening, leningen voor aankoop/verbouwing onroerende goederen
➢ Attest beroepsleningen
➢ Attest dienstencheques
➢ Attest PWA cheques
➢ Attest co-ouderschap
➢ IBAN en BIC nummer van uw buitenlandse bankrekeningen en overzicht van de ontvangen intresten per
rekening (wij gaan ervan uit dat u geen rekeningen hebt in het buitenland als u geen opgave doet)
➢ Hebt u in het buitenland een levensverzekering graag opgeven op wiens naam deze staat en in welk land
deze werd aangegaan.
➢ Indien u dividenden op aandelen ontving in België ontvangen wij graag de attesten van uitbetaling en
inhouding roerende voorheffing, de roerende voorheffing is dit jaar voor 240 EUR terugvorderbaar.
➢ Wanneer titularis was van meer als 1 beleggingsportefeuille, gelieve ons dit mee te delen
➢ Bewijs van de door u betaalde of ontvangen onderhoudsgelden
➢ Attesten van betaalde roerende voorheffing op dividenden die u ontving, u kan dit jaar tot 192 EUR roerende
voorheffing terug vorderen via de aangifte
➢ Attest inzake energiebesparende uitgaven (factuur met vermelding + betalingsbewijs)
➢ Rekeninguittreksel Voorafbetalingen
➢ Alle documenten inzake uw winstberekening welke u mogelijk nog niet hebt bezorgd (bv. stocklijst einde boekjaar)
➢ Alle andere documenten die u nodig acht om bij uw aangifte te voegen
Deze opsomming is niet limitatief en niet alle punten zijn bij u van toepassing.
Voor verduidelijking kan u steeds met ons contact opnemen.